• PSEB 1
  • PSEB 2
  • PSEB 3
  • PSEB 4
  • PSEB 5
  • PSEB 6
  • PSEB 7
  • PSEB 8
Latest Updates
ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਦੁਪਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ,ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0172-5227423 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |     ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ Duplicate Certificate ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ Application ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Latest News

Array ( [0] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding New Schedule of Exam 2020 [title_pb] => Press Note Regarding New Schedule of Exam 2020 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/PressNotePSEB20200330.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1585506600 [isNewEndDate] => 1587148200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1585506600 [lnews_end_date] => 1587148200 [date_created] => 1585564702 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-03-30 03:38:22 ) [1] => stdClass Object ( [title_en] => Result PSTET 2018 [title_pb] => Result PSTET 2018 [url] => http://pstet.net/SearchRslt.html [is_new] => 1 [isNewDate] => 1584901800 [isNewEndDate] => 1586543400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1584901800 [lnews_end_date] => 1586543400 [date_created] => 1584946004 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-03-22 23:46:44 ) [2] => stdClass Object ( [title_en] => As a Precautionary Measure Annual Examination for March 2020 Suspended [title_pb] => ?????????? ?? ?????? ????? ????????? ?????? ??? ????? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/AsaPrecautionaryMeasuceannualExaminationforMarch2020Sus-2020-19-03-456.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1584556200 [isNewEndDate] => 1588185000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1584556200 [lnews_end_date] => 1588185000 [date_created] => 1584623571 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-03-19 06:12:51 ) [3] => stdClass Object ( [title_en] => List of Recognized Boards by MHRD, Govt Of India [title_pb] => ?? ?? ?? ?? ,???? ????? ????? ????? ?????? ????? ?? ????? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/ListofRecognizedEducationBoardsinIndia-2020-19-03-314.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1584556200 [isNewEndDate] => 1588185000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1584556200 [lnews_end_date] => 1588185000 [date_created] => 1584623149 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-03-19 06:05:49 ) [4] => stdClass Object ( [title_en] => To Create awareness about Novel Corona virus [title_pb] => ???? ?????? ????? ????? ?????? ??? ?????? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Coronavirus-2020-18-03-135.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1584469800 [isNewEndDate] => 1588185000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1584469800 [lnews_end_date] => 1588185000 [date_created] => 1584531002 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-03-18 04:30:02 ) [5] => stdClass Object ( [title_en] => The Punjab regulation of fee of Un-aided Educational institutions (Amendment) Bill, 2019 [title_pb] => ??? ?????? ?????? ?????? ??????? ?? ??? ????? ???????? (???) ???? ???? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/punjabregulationbill-2020-20-03-620.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1584642600 [isNewEndDate] => 1585593000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1584642600 [lnews_end_date] => 1585593000 [date_created] => 1584434417 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-03-17 01:40:17 ) [6] => stdClass Object ( [title_en] => Change in the structure of question paper for class 9th and 10th for academic year 2020-21 based on "Learning Outcomes" [title_pb] => ????? ???? ?? ??? ?? ??????? ??? 2020-21 ?? ???? ??? ???? ?????? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ?? ???? Learning Outcomes ?? ??? ?????? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/9thand10thclasssubjectsquestionpaperstructure-2020-16-03-988.pdf [is_new] => 0 [isNewDate] => 0 [isNewEndDate] => 0 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1584297000 [lnews_end_date] => 1590863400 [date_created] => 1584359100 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-03-16 04:45:00 ) [7] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding implementation of 2 Years course for Class IX-X and XI-XII Under NSQF by Punjab Govt. instead of four years course (9th-12th) [title_pb] => ????? ????? ????? ???.???.???.???. ???? ?????? ???? ??? ???? ???? (9??? ??? 12??? ?????? ???) ?? ????? ?? ??? 9??? ?? 10??? ?????? ??? 11??? ?? 12??? ?????? ?? ??? ????| [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/pressnote-2020-09-03-238.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1583692200 [isNewEndDate] => 1586370600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1583692200 [lnews_end_date] => 1586370600 [date_created] => 1583735593 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-03-08 23:33:13 ) [8] => stdClass Object ( [title_en] => Circular Regarding Transport precaution [title_pb] => Circular Regarding Transport ??????????? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/SchoolLogin-2020-04-03-840.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1583260200 [isNewEndDate] => 1585593000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1583260200 [lnews_end_date] => 1585593000 [date_created] => 1583324592 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-03-04 05:23:12 ) [9] => stdClass Object ( [title_en] => Hiring of Light & Heavy Commercial Vehicles in Punjab School Education Board [title_pb] => Hiring of Light & Heavy Commercial Vehicles in Punjab School Education Board [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/DNIT-2020-04-03-884.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1583260200 [isNewEndDate] => 1585593000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1583260200 [lnews_end_date] => 1585593000 [date_created] => 1583301322 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-03-03 22:55:22 ) [10] => stdClass Object ( [title_en] => Admit Card of Matriculation (Compartment/DIC/Additional/Re-Appear) Examination, March-2020 [title_pb] => Admit Card of Matriculation (Compartment/DIC/Additional/Re-Appear) Examination, March-2020 [url] => http://registration2019.pseb.ac.in/PrivateCandidate/AdmitCardPrivateSearch/Matric [is_new] => 0 [isNewDate] => 0 [isNewEndDate] => 0 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1583173800 [lnews_end_date] => 1588185000 [date_created] => 1583213523 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-03-02 22:32:03 ) [11] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding re amendment in the Practical Examination and "On The Job Training" of Class 10th and 12th under NSQF [title_pb] => Press Note Regarding re amendment in the Practical Examination and "On The Job Training" of Class 10th and 12th under NSQF [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/pressnote21-02-2020-2020-21-02-346.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1582137000 [isNewEndDate] => 1585593000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1582137000 [lnews_end_date] => 1585593000 [date_created] => 1582203153 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-02-20 05:52:33 ) [12] => stdClass Object ( [title_en] => Admit Card of Senior Secondary (Compartment/DIC/Additional/Re-Appear) Examination, March-2020 [title_pb] => Admit Card of Senior Secondary (Compartment/DIC/Additional/Re-Appear) Examination, March-???? [url] => http://registration2019.pseb.ac.in/PrivateCandidate/AdmitCardPrivateSearch/Senior [is_new] => 1 [isNewDate] => 1582137000 [isNewEndDate] => 1585593000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1582137000 [lnews_end_date] => 1585593000 [date_created] => 1582203027 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-02-20 05:50:27 ) [13] => stdClass Object ( [title_en] => Instructions regarding CCE/Practical examination for Board Classes (VIII,X,XII) in English [title_pb] => ???? ????? ??? ?????? ?????????? ???? ??????, ????? ??? ???????? ????? ?? ??????? ???? ?? ?? ? ?? ????????? ????? ?????? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/InstructionsregardingCCEPracticalexaminationforBoardClassesVIIIXXIImerged2-2019-03-12-477-2020-17-02-233.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1581877800 [isNewEndDate] => 1739730600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1581877800 [lnews_end_date] => 1739730600 [date_created] => 1581914030 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-02-16 21:33:50 ) [14] => stdClass Object ( [title_en] => Revised Date Sheet of Senior Secondary Class Exam March 2020 [title_pb] => ?????? ??????? ???? ?? ??????? ???? 2020 ?? ?????? ???? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/DateSheet-2020-14-02-981.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1581618600 [isNewEndDate] => 1588185000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1581618600 [lnews_end_date] => 1588185000 [date_created] => 1581680400 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-02-14 04:40:00 ) [15] => stdClass Object ( [title_en] => Examination Form Status of Private Candidates (Reap/ Compartment / Additional Subject), March 2020 [title_pb] => Examination Form Status of Private Candidates (Reap/ Compartment / Additional Subject), March ???? [url] => http://registration2019.pseb.ac.in/PrivateCandidate/AdmitCardPrivateSearchStatus [is_new] => 1 [isNewDate] => 1581618600 [isNewEndDate] => 1588185000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1581618600 [lnews_end_date] => 1588185000 [date_created] => 1581660761 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-02-13 23:12:41 ) [16] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note regarding 'Answer Key Grievance' PSTET 2018. [title_pb] => Press Note regarding 'Answer Key Grievance' PSTET 2018. [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/PressNote-2020-03-02-930.pdf [is_new] => 0 [isNewDate] => 0 [isNewEndDate] => 0 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1580668200 [lnews_end_date] => 1588444200 [date_created] => 1580714046 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-02-03 00:14:06 ) [17] => stdClass Object ( [title_en] => Co- Curricular Activities and Welfare Schemes Rule Booklet (2019-20) [title_pb] => Co- Curricular Activities and Welfare Schemes Rule Booklet (2019-20) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Neyamawali-Pusatka-2019-2020-2020-03-02-82.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1580668200 [isNewEndDate] => 1596133800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1580668200 [lnews_end_date] => 1596133800 [date_created] => 1580706320 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-02-02 22:05:20 ) [18] => stdClass Object ( [title_en] => Revised Schedule regarding registration/continuation of 10th/12th class for session 2019-20 [title_pb] => ???/???? 2019-20 ?? ?????/???????? ?????? ???? ?????? ?????????/?????????? ??? ????? ??????? ????? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/NewDoc2020-02-0309.36.16-2020-03-02-467.pdf [is_new] => 0 [isNewDate] => 0 [isNewEndDate] => 0 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1580668200 [lnews_end_date] => 1590863400 [date_created] => 1580704987 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-02-02 21:43:07 ) [19] => stdClass Object ( [title_en] => Revised Admit Card with New Roll Number for the PSTET 2018 (to be conducted on Dated 19 Jan 2020) [title_pb] => Revised Admit Card with New Roll Number for the PSTET 2018 (to be conducted on Dated 19 Jan 2020) [url] => http://pstet.net/ [is_new] => 1 [isNewDate] => 1579199400 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1579199400 [lnews_end_date] => 1738261800 [date_created] => 1579241552 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2020-01-16 23:12:32 ) [20] => stdClass Object ( [title_en] => Complete Revaluation Senior Secondary (10+2) Regular Examination Provisional Result March 2019 [title_pb] => ?????? ???? ?? ructure???? ??? ???? (???? ?????) 5 ??? ???? ?? ???? ???? ???? [url] => https://punjab-12th-result.indiaresults.com/pb/pseb/result-of-12-class-revaluation-march-2019/query.htm [is_new] => 1 [isNewDate] => 1577817000 [isNewEndDate] => 1598639400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1577817000 [lnews_end_date] => 1598639400 [date_created] => 1567061424 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-08-28 23:50:24 ) [21] => stdClass Object ( [title_en] => Complete Revaluation Matriculation Examination Result March 2019 [title_pb] => ??????? ??? ??????? ????, ????? 2019-20 ?? ??? ???? ?? ????? ?? ???? ??? ??? ?? ????-???? [url] => https://punjab-10th-result.indiaresults.com/pb/pseb/class-10th-revaluation-exam-result-2019/query.htm [is_new] => 0 [isNewDate] => 0 [isNewEndDate] => 0 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1567017000 [lnews_end_date] => 1598639400 [date_created] => 1567061115 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-08-28 23:45:15 ) [22] => stdClass Object ( [title_en] => Hindi (2 Language) Model Test Paper [title_pb] => ????? (????) ???? ???? ???? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Hindi-72ndlanguage-2019-05-08-631.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564943400 [isNewEndDate] => 1740421800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564943400 [lnews_end_date] => 1645900200 [date_created] => 1565006680 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-08-05 05:04:40 ) [23] => stdClass Object ( [title_en] => Revaluation Matriculation /Senior Secondary (10+2) Examination Result March 2019 [title_pb] => ???? -6 (??????) [url] => http://punjab.indiaresults.com/pseb/default.aspx [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564079400 [isNewEndDate] => 1596047400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564079400 [lnews_end_date] => 1595701800 [date_created] => 1564172898 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-07-26 13:28:18 ) [24] => stdClass Object ( [title_en] => Rechecking Result Matriculation/Senior Secondary 2019 [title_pb] => ????? ???? ????? ??? ?????? ??????? ????????? ???? ??????? (??? ???? ????) ???? 2019q [url] => http://registration2018.pseb.ac.in/Recheck/RecheckUpdateList [is_new] => 1 [isNewDate] => 1562869800 [isNewEndDate] => 1594492200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1562869800 [lnews_end_date] => 1594492200 [date_created] => 1562916737 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-07-12 00:32:17 ) [25] => stdClass Object ( [title_en] => Punjabi Model Test Paper [title_pb] => ?????? 2019-20 ?? ????? ???? ?? ?????? ???????? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Class-5_Punjabi-2019-27-05-92.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558614051 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-05-23 05:20:51 ) [26] => stdClass Object ( [title_en] => Punjabi Model Test Paper [title_pb] => ???? ????? ??? ?????????? ???? ??????? ???? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Class-5Punjabi-2019-28-05-546.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558981800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558613962 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-05-23 05:19:22 ) [27] => stdClass Object ( [title_en] => Mathematics Model Test Paper [title_pb] => ?????? ???? ???? ???? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Maths5Th-2019-23-05-859.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558613555 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-05-23 05:12:35 ) [28] => stdClass Object ( [title_en] => English Model Test Paper [title_pb] => ?????? ???? ???? ???? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/English5th-2019-23-05-735.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558613451 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-05-23 05:10:51 ) [29] => stdClass Object ( [title_en] => Hindi (2nd language)-5 [title_pb] => ??????? ???? ???? ???? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Hindi-2nd-Language-5-replace-2019-22-08-509.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558613321 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-05-23 05:08:41 ) [30] => stdClass Object ( [title_en] => Structure of Question Papers and Model Test Papers for Class V & VIII - General Instructions [title_pb] => ?????? ???? ???? ???? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Instructions-2019-23-05-415.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558606712 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-05-23 03:18:32 ) [31] => stdClass Object ( [title_en] => Science Model Test Paper [title_pb] => ????? (???? ?????) -4 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/8thScience-2019-23-05-535.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558606392 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-05-23 03:13:12 ) [32] => stdClass Object ( [title_en] => Hindi (Second Language) [title_pb] => ??????? ???? ???? ???? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/HindiSecondLanguage-2019-21-10-261.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558605896 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-05-23 03:04:56 ) [33] => stdClass Object ( [title_en] => Punjabi Model Test Paper [title_pb] => 5 ??? ???? ?? ???? ???? ???? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Punjabi-2019-23-05-490.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558605063 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-05-23 02:51:03 ) [34] => stdClass Object ( [title_en] => Mathematics Model Test Paper [title_pb] => ???? 9 ??? ??? 12 ??? ??? ?? 2019-2020 ?? ????? ?? ??????? ??? ????? ?? ????? ??? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Math-8P-2019-23-05-250.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558604941 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-05-23 02:49:01 ) [35] => stdClass Object ( [title_en] => English Model Test Paper [title_pb] => ?????? ???? ??? ?????? ?? ?????? ?????? ??? ???? ???? ?????? ?? ???? - ?? ??????? [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/FINALPAPERENGLISH8th-2019-23-05-108.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558604797 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-05-23 02:46:37 ) [36] => stdClass Object ( [title_en] => Matriculation Examination Result March 2019 [title_pb] => ???? ?? ?????? ?? ?????? ??? ????? ??? ?? ????? [url] => http://punjab-10th-result.indiaresults.com/pb/pseb/class-10th-exam-result-2019/query.htm [is_new] => 1 [isNewDate] => 1557426600 [isNewEndDate] => 1559241000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1557426600 [lnews_end_date] => 1767119400 [date_created] => 1557473374 [FROM_UNIXTIME(date_created)] => 2019-05-10 00:29:34 ) )
View All

About Us

The Punjab School Education Board came into existence through a legislative enactment in November 1969 for the development and promotion of school education in the state of Punjab. In 1987, the Vidhan Sabha amended the Board’s Act to grant it autonomy. The scope of Board’s functions is very wide and covers almost every aspect/stage of school education. However, a brief account of functions, structure and activities of the Board is enumerated as below:

 

Web Accessibility for All Regional and Disabled Online Tool

All Rights Reserved at Punjab School Education Board, 1969 - 2020, This Website Belong to Punjab School Education Board, Punjab Total Visitor : Loading...

Last updated on: 02-03-2020

Exclusive Online Partner IndiaResults.com