ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ Duplicate Certificate ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ Application ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  • PSEB 1
  • PSEB 4

Latest News

Array ( [0] => stdClass Object ( [title_en] => 2nd, 3rd and 4th Unit of Student Work Book ' Private Security ' of 12th Class Under NSQF [title_pb] => 2nd, 3rd and 4th Unit of Student Work Book ' Private Security ' of 12th Class Under NSQF [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/unit-2-3-4fianl-2017-17-10-435.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1508178600 [isNewEndDate] => 1510684200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1508178600 [lnews_end_date] => 1510684200 [date_created] => 1508238649 ) [1] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding Online TC Generation [title_pb] => Press Note Regarding Online TC Generation [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Press-Note-of-TC20171017-2017-17-10-427.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1508178600 [isNewEndDate] => 1509042600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1508178600 [lnews_end_date] => 1509042600 [date_created] => 1508234542 ) [2] => stdClass Object ( [title_en] => Science [title_pb] => Science [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/science20171017-2017-17-10-571.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1508178600 [isNewEndDate] => 1510857000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1508178600 [lnews_end_date] => 1510857000 [date_created] => 1508226200 ) [3] => stdClass Object ( [title_en] => Punjab School Education Board invites E-Tender for Type Setting Composing and Designing of text books for class 1 to 12th [title_pb] => Punjab School Education Board invites E-Tender for Type Setting Composing and Designing of text books for class 1 to 12th [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/tender-16-10-2017-2017-17-10-609.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1508092200 [isNewEndDate] => 1509388200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1508092200 [lnews_end_date] => 1509388200 [date_created] => 1508183923 ) [4] => stdClass Object ( [title_en] => Online e-Tender for Printing & Supply of Text-Books (with Paper) [title_pb] => Online e-Tender for Printing & Supply of Text-Books (with Paper) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/tender-201710113-2017-14-10-675.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1507833000 [isNewEndDate] => 1509388200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1507833000 [lnews_end_date] => 1509388200 [date_created] => 1507933611 ) [5] => stdClass Object ( [title_en] => Letter for 6th DST Inspire Internship Camp at Panjab University for Punjab State Toppers [title_pb] => Letter for 6th DST Inspire Internship Camp at Panjab University for Punjab State Toppers [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Other-Link-Upload-13-10-2017-2017-13-10-563.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1507833000 [isNewEndDate] => 1510338600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1507833000 [lnews_end_date] => 1510338600 [date_created] => 1507881302 ) [6] => stdClass Object ( [title_en] => Corrigendum Notice (2)for Printing & Supply of Text Books 2018-19.E tender Notice no.PSEB/TB-01/2018-19 [title_pb] => Corrigendum Notice (2)for Printing & Supply of Text Books 2018-19.E tender Notice no.PSEB/TB-01/2018-19 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Corrigendum-tender-2017-10-22-2017-12-10-90.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1507746600 [isNewEndDate] => 1510425000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1507746600 [lnews_end_date] => 1510425000 [date_created] => 1507812966 ) [7] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding Fee Schedule for Examination Form for Matriculation and Senior Secondary (Regular and Open School) For 2017-2018 Session [title_pb] => Press Note Regarding Fee Schedule for Examination Form for Matriculation and Senior Secondary (Regular and Open School) For 2017-2018 Session [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/press-note-12-10-2017-2017-12-10-172.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1507746600 [isNewEndDate] => 1513017000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1507746600 [lnews_end_date] => 1513017000 [date_created] => 1507808982 ) [8] => stdClass Object ( [title_en] => Fee Schedule for Registration/Continuation [title_pb] => Fee Schedule for Registration/Continuation [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Account-12-10-2017-2017-12-10-189.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1507746600 [isNewEndDate] => 1522521000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1507746600 [lnews_end_date] => 1522521000 [date_created] => 1507794213 ) [9] => stdClass Object ( [title_en] => Corrigendum Notice (1.1) E Tender Notice No. 1 [title_pb] => Corrigendum Notice (1.1) E Tender Notice No. 1 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Corrigendum-Notice20171009-2017-09-10-740.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1507487400 [isNewEndDate] => 1510165800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1507487400 [lnews_end_date] => 1510165800 [date_created] => 1507544762 ) [10] => stdClass Object ( [title_en] => Corrigendum notice (1)for printing & supply of textbooks 2018-19.E tender notice no. PSEB/TB-01/2018-19 [title_pb] => Corrigendum notice (1)for printing & supply of textbooks 2018-19.E tender notice no. PSEB/TB-01/2018-19 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/corrigendum-notice-2017-07-10-177.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1507314600 [isNewEndDate] => 1509993000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1507314600 [lnews_end_date] => 1509993000 [date_created] => 1507397979 ) [11] => stdClass Object ( [title_en] => Printing of Pre Primary Supplementary Material [title_pb] => Printing of Pre Primary Supplementary Material [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Fullpagephoto-2017-06-10-979.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1507228200 [isNewEndDate] => 1508956200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1507228200 [lnews_end_date] => 1508956200 [date_created] => 1507275787 ) [12] => stdClass Object ( [title_en] => Chemistry-12 (Punjabi) Part-2 [title_pb] => Chemistry-12 (Punjabi) Part-2 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/chemistry-12-Punjabi-part-2.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1507228200 [isNewEndDate] => 1509388200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1507228200 [lnews_end_date] => 1509388200 [date_created] => 1507264450 ) [13] => stdClass Object ( [title_en] => Chemistry-12 (Punjabi) Part-1 [title_pb] => Chemistry-12 (Punjabi) Part-1 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/chemistry-12-Punjabi-part-1.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1507228200 [isNewEndDate] => 1509388200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1507228200 [lnews_end_date] => 1509388200 [date_created] => 1507264383 ) [14] => stdClass Object ( [title_en] => Matric Exam For Punjabi Additional,(October-2017) [title_pb] => Matric Exam For Punjabi Additional,(October-2017) [url] => http://www.registration.pseb.ac.in/PunAdd/PunAddExamination [is_new] => 1 [isNewDate] => 1507055400 [isNewEndDate] => 1509301800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1507055400 [lnews_end_date] => 1509301800 [date_created] => 1507137547 ) [15] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding Punjabi Additional Special Exam October 2017 [title_pb] => Press Note Regarding Punjabi Additional Special Exam October 2017 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Press-Note-Pujabi-additional-Sepcial-04-10-2017.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1507055400 [isNewEndDate] => 1508869800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1507055400 [lnews_end_date] => 1508869800 [date_created] => 1507099296 ) [16] => stdClass Object ( [title_en] => Matric Exam For Punjabi Additional,(October-2017) [title_pb] => Matric Exam For Punjabi Additional,(October-2017) [url] => http://www.registration.pseb.ac.in/PunAdd/PunAddExamination [is_new] => 1 [isNewDate] => 1507055400 [isNewEndDate] => 1509301800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1507055400 [lnews_end_date] => 1509301800 [date_created] => 1507097956 ) [17] => stdClass Object ( [title_en] => Now Zonal Level Vidyak Mukable will be held from 24 October to 26 October 2017 [title_pb] => Now Zonal Level Vidyak Mukable will be held from 24 October to 26 October 2017 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Notice-Vidyak-mukable-03-10-2017-2017-03-10-384.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1506969000 [isNewEndDate] => 1509042600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1506969000 [lnews_end_date] => 1509042600 [date_created] => 1507043725 ) [18] => stdClass Object ( [title_en] => Notice Regarding Computer Science Book for Class 10th [title_pb] => Notice Regarding Computer Science Book for Class 10th [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/notice03-10-2017-2017-03-10-825.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1506969000 [isNewEndDate] => 1509647400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1506969000 [lnews_end_date] => 1509647400 [date_created] => 1507006811 ) [19] => stdClass Object ( [title_en] => Notification of Date of Birth or Father's name or Mother's name Correction [title_pb] => Notification of Date of Birth or Father's name or Mother's name Correction [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/notification-2017-23-09-936.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1506105000 [isNewEndDate] => 1508697000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1506105000 [lnews_end_date] => 1508697000 [date_created] => 1506150554 ) [20] => stdClass Object ( [title_en] => Notification of Date of Birth or Father's name or Mother's name Correction [title_pb] => Notification of Date of Birth or Father's name or Mother's name Correction [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/notification-2017-23-09-936.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1506105000 [isNewEndDate] => 1508697000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1506105000 [lnews_end_date] => 1508697000 [date_created] => 1506144269 ) [21] => stdClass Object ( [title_en] => Printing of Text Books For 2018-19 [title_pb] => Printing of Text Books For 2018-19 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/e-tender22-09-2017-2017-23-09-848.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1506105000 [isNewEndDate] => 1508697000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1506105000 [lnews_end_date] => 1508697000 [date_created] => 1506143796 ) [22] => stdClass Object ( [title_en] => 3rd to 6th Unit of Student Work Book ' Beauty and Wellness ' of 12th Class Under NSQF [title_pb] => 3rd to 6th Unit of Student Work Book ' Beauty and Wellness ' of 12th Class Under NSQF [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/3rdto6thunit-2017-22-09-979.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1506018600 [isNewEndDate] => 1508610600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1506018600 [lnews_end_date] => 1508610600 [date_created] => 1506090632 ) [23] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding For Submit Document to Allot Registration Number For Session 2016-17 [title_pb] => Press Note Regarding For Submit Document to Allot Registration Number For Session 2016-17 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/pressnoteRegistrationbr.19-09-2017-2017-19-09-456.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505759400 [isNewEndDate] => 1508351400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505759400 [lnews_end_date] => 1508351400 [date_created] => 1505836950 ) [24] => stdClass Object ( [title_en] => Bogus Report September-2017 [title_pb] => Bogus Report September-2017 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Bogus-Report19-09-2017-2017-19-09-459.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505759400 [isNewEndDate] => 1508351400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505759400 [lnews_end_date] => 1508351400 [date_created] => 1505811503 ) [25] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding For Submission of Open School Admission Forms [title_pb] => Press Note Regarding For Submission of Open School Admission Forms [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/pressnote19-09-2017-2017-19-09-603.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505759400 [isNewEndDate] => 1508351400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505759400 [lnews_end_date] => 1508351400 [date_created] => 1505802729 ) [26] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding Equivalency Certificate [title_pb] => Press Note Regarding Equivalency Certificate [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/press-note-18-09-2017-2017-18-09-415.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505673000 [isNewEndDate] => 1507141800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505673000 [lnews_end_date] => 1508437800 [date_created] => 1505735988 ) [27] => stdClass Object ( [title_en] => Ganit-8 (P) [title_pb] => Ganit-8 (P) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Ganit-8P-2017-18-09-58.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505673000 [isNewEndDate] => 1508265000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505673000 [lnews_end_date] => 1514658600 [date_created] => 1505709644 ) [28] => stdClass Object ( [title_en] => Result of Punjabi Additional Subject Special Exam July 2017 [title_pb] => Result of Punjabi Additional Subject Special Exam July 2017 [url] => http://registration.pseb.ac.in/PunAdd/PunAddResults [is_new] => 1 [isNewDate] => 1503599400 [isNewEndDate] => 1504290600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1503599400 [lnews_end_date] => 1535135400 [date_created] => 1503655870 ) [29] => stdClass Object ( [title_en] => Senior Secondary (10+2) Examination Provisional Result March 2017 [title_pb] => Senior Secondary (10+2) Examination Provisional Result March 2017 [url] => http://punjab-12th-result.indiaresults.com/pb/pseb/result-of-12-class-march-2017/query.htm [is_new] => 1 [isNewDate] => 1494700200 [isNewEndDate] => 1498588200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1494700200 [lnews_end_date] => 1514658600 [date_created] => 1494700200 ) [30] => stdClass Object ( [title_en] => Academic year 2016-17 text book media studies for 11th class [title_pb] => Academic year 2016-17 text book media studies for 11th class [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/ContentPrePress9filesmerged-2017-03-03-694.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1488479400 [isNewEndDate] => 1514658600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1488479400 [lnews_end_date] => 1519756200 [date_created] => 1488542032 ) [31] => stdClass Object ( [title_en] => Bogus Report March-2016/1 [title_pb] => Bogus Report March-2016/1 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/bogus-report-30-03-2016-2016-30-03-756.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1459276200 [isNewEndDate] => 1462386600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1459276200 [lnews_end_date] => 1581013800 [date_created] => 1459312158 ) [32] => stdClass Object ( [title_en] => Bogus Report March-2016 [title_pb] => Bogus Report March-2016 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/bogusreportupdate-2016-02-03-718.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1456857000 [isNewEndDate] => 1457289000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1456857000 [lnews_end_date] => 1581013800 [date_created] => 1456911294 ) )

About Us

The Punjab School Education Board came into existence through a legislative enactment in November 1969 for the development and promotion of school education in the state of Punjab. In 1987, the Vidhan Sabha amended the Board’s Act to grant it autonomy. The scope of Board’s functions is very wide and covers almost every aspect/stage of school education. However, a brief account of functions, structure and activities of the Board is enumerated as below:

 

Dr. Shashi Kanta,
Senior Vice Chairperson

​Mr. J. R. Mehrok,
Secretary

All Rights Reserved at Punjab School Education Board, 1969 - 2017, This Website Belong to Punjab School Education Board, Punjab Total Visitor : Loading...

Last updated on: 22-08-2017

Exclusive Online Partner IndiaResults.com