ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ Duplicate Certificate ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ Application ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  • PSEB 1
  • PSEB 4

Latest News

Array ( [0] => stdClass Object ( [title_en] => 3rd to 6th Unit of Student Work Book ' Beauty and Wellness ' of 12th Class Under NSQF [title_pb] => 3rd to 6th Unit of Student Work Book ' Beauty and Wellness ' of 12th Class Under NSQF [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/3rdto6thunit-2017-22-09-979.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1506018600 [isNewEndDate] => 1508610600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1506018600 [lnews_end_date] => 1508610600 [date_created] => 1506090632 ) [1] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding For Submit Document to Allot Registration Number For Session 2016-17 [title_pb] => Press Note Regarding For Submit Document to Allot Registration Number For Session 2016-17 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/pressnoteRegistrationbr.19-09-2017-2017-19-09-456.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505759400 [isNewEndDate] => 1508351400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505759400 [lnews_end_date] => 1508351400 [date_created] => 1505836950 ) [2] => stdClass Object ( [title_en] => Bogus Report September-2017 [title_pb] => Bogus Report September-2017 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Bogus-Report19-09-2017-2017-19-09-459.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505759400 [isNewEndDate] => 1508351400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505759400 [lnews_end_date] => 1508351400 [date_created] => 1505811503 ) [3] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding For Submission of Open School Admission Forms [title_pb] => Press Note Regarding For Submission of Open School Admission Forms [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/pressnote19-09-2017-2017-19-09-603.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505759400 [isNewEndDate] => 1508351400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505759400 [lnews_end_date] => 1508351400 [date_created] => 1505802729 ) [4] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding Equivalency Certificate [title_pb] => Press Note Regarding Equivalency Certificate [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/press-note-18-09-2017-2017-18-09-415.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505673000 [isNewEndDate] => 1507141800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505673000 [lnews_end_date] => 1508437800 [date_created] => 1505735988 ) [5] => stdClass Object ( [title_en] => Ganit-8 (P) [title_pb] => Ganit-8 (P) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Ganit-8P-2017-18-09-58.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505673000 [isNewEndDate] => 1508265000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505673000 [lnews_end_date] => 1514658600 [date_created] => 1505709644 ) [6] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding Discontinuation of Samanta pattar from Academic session 2018-19 [title_pb] => Press Note Regarding Discontinuation of Samanta pattar from Academic session 2018-19 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Press-note-2017-15-09-924.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505413800 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505413800 [lnews_end_date] => 1508005800 [date_created] => 1505478154 ) [7] => stdClass Object ( [title_en] => Notification [title_pb] => Notification [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Notification-2017-15-09-322.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505413800 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505413800 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505478028 ) [8] => stdClass Object ( [title_en] => vigyan-10th (punjabi) [title_pb] => vigyan-10th (punjabi) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/vigyan-10thpunjabi-2017-15-09-787.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505413800 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505413800 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505475144 ) [9] => stdClass Object ( [title_en] => Biology-12 (punjabi) [title_pb] => Biology-12 (punjabi) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Biology-12punajbi-2017-15-09-787.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505413800 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505413800 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505474370 ) [10] => stdClass Object ( [title_en] => vigyan-9th (punjabi) [title_pb] => vigyan-9th (punjabi) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/vigyan-9thpunjabi-2017-15-09-97.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505413800 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505413800 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505474092 ) [11] => stdClass Object ( [title_en] => vigyan-7th (punjabi) [title_pb] => vigyan-7th (punjabi) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/vigyan-7thpunjabi-2017-15-09-865.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505413800 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505413800 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505473995 ) [12] => stdClass Object ( [title_en] => vigyan-8th (punjabi) [title_pb] => vigyan-੮ਥ (punjabi) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/vigyan-8thpunjabi-2017-15-09-959.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505413800 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505413800 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505473913 ) [13] => stdClass Object ( [title_en] => Vigyan-6th (punjabi) [title_pb] => Vigyan-੬ਥ (punjabi) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Vigyan-6thpunjabi-2017-15-09-625.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505413800 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505413800 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505473833 ) [14] => stdClass Object ( [title_en] => physics -11(punjabi) [title_pb] => physics -11(punjabi) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/physics-11punjabi-2017-15-09-267.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505413800 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505413800 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505473739 ) [15] => stdClass Object ( [title_en] => RTI Manual [title_pb] => RTI Manual [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/RTI-MANUAL-2017-13-09-149.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505241000 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505241000 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505297302 ) [16] => stdClass Object ( [title_en] => Ganit-10 (P) [title_pb] => Ganit-10 (P) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Ganit-10P-2017-13-09-587.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505241000 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505241000 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505294077 ) [17] => stdClass Object ( [title_en] => Ganit-9 (P) [title_pb] => Ganit-9 (P) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Ganit-9P-2017-13-09-651.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505241000 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505241000 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505293963 ) [18] => stdClass Object ( [title_en] => Ganit-7 (P) [title_pb] => Ganit-7 (P) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Ganit-7P-2017-13-09-67.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505241000 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505241000 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505293776 ) [19] => stdClass Object ( [title_en] => Ganit-6 (P) [title_pb] => Ganit-6 (P) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Ganit-6P-2017-13-09-61.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505241000 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505241000 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505293676 ) [20] => stdClass Object ( [title_en] => Date Extended for Online Generated Transfer Certificate [title_pb] => Date Extended for Online Generated Transfer Certificate [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/press-note-13-09-2017-2017-13-09-957.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505241000 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505241000 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505287738 ) [21] => stdClass Object ( [title_en] => Ganit da Jaddo-5 (P) [title_pb] => Ganit da Jaddo-5 (P) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Ganit-da-Jaddo-5P-2017-13-09-281.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505241000 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505241000 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505286122 ) [22] => stdClass Object ( [title_en] => Ganit da Jaddo-4 (P) [title_pb] => Ganit da Jaddo-4 (P) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Ganit-da-Jaddo-4P-2017-13-09-745.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505241000 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505241000 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505286009 ) [23] => stdClass Object ( [title_en] => Ganit da Jaddo-3 (P) [title_pb] => Ganit da Jaddo-3 (P) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Ganit-da-Jaddo-3P-2017-13-09-47.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505241000 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505241000 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505285928 ) [24] => stdClass Object ( [title_en] => Ganit da Jaddo-2 (P) [title_pb] => Ganit da Jaddo-2 (P) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Ganit-da-Jaddo-2P-2017-13-09-783.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505241000 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505241000 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505285807 ) [25] => stdClass Object ( [title_en] => Ganit da Jaddo-1 (P) [title_pb] => Ganit da Jaddo-1 (P) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Ganit-da-Jaddo-1P-2017-13-09-691.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505241000 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505241000 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1505281723 ) [26] => stdClass Object ( [title_en] => Recruitment For Vidyak Mukable Judges [title_pb] => Recruitment For Vidyak Mukable Judges [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/perfoma-11-09-2017-2017-11-09-558.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1505068200 [isNewEndDate] => 1507660200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1505068200 [lnews_end_date] => 1507660200 [date_created] => 1505116006 ) [27] => stdClass Object ( [title_en] => Admit Card for Re-Appear (Open)/ Additional Candidate Exam September-2017 [title_pb] => Admit Card for Re-Appear (Open)/ Additional Candidate Exam September-2017 [url] => http://www.registration.pseb.ac.in/PrivateCandidate/AdmitCardPrivateSearch [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504895400 [isNewEndDate] => 1505759400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504895400 [lnews_end_date] => 1506191400 [date_created] => 1504931607 ) [28] => stdClass Object ( [title_en] => Violation of Employment Exchange (Compulsory Notification of vacancies ) Act 1959 by Private Unaided School and College [title_pb] => Violation of Employment Exchange (Compulsory Notification of vacancies ) Act 1959 by Private Unaided School and College [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/affiliation-branch2-2017-08-09-52.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504809000 [isNewEndDate] => 1507573800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504809000 [lnews_end_date] => 1507573800 [date_created] => 1504856115 ) [29] => stdClass Object ( [title_en] => Training of untrained in service Elementary Teachers in the Govt./Govt.Aided/unaided Private Schools [title_pb] => Training of untrained in service Elementary Teachers in the Govt./Govt.Aided/unaided Private Schools [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/affiliation-branch20170908-2017-08-09-223.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504809000 [isNewEndDate] => 1507573800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504809000 [lnews_end_date] => 1507573800 [date_created] => 1504855812 ) [30] => stdClass Object ( [title_en] => Religion 12(P) [title_pb] => Religion 12(P) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Religion-12P-2017-07-09-819.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504722600 [isNewEndDate] => 1506277800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504722600 [lnews_end_date] => 1506277800 [date_created] => 1504766766 ) [31] => stdClass Object ( [title_en] => Building Notice For Open School Supplementary Exam September 2017 [title_pb] => Building Notice For Open School Supplementary Exam September 2017 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/bulinding-Notice-06-09-2017-2017-06-09-424.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504636200 [isNewEndDate] => 1507228200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504636200 [lnews_end_date] => 1507228200 [date_created] => 1504700844 ) [32] => stdClass Object ( [title_en] => Regarding Aadhar Enrollment 100% Mandatory [title_pb] => Regarding Aadhar Enrollment 100% Mandatory [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/affiliation-branch-06-09-2017-2017-06-09-857.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504636200 [isNewEndDate] => 1507228200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504636200 [lnews_end_date] => 1507228200 [date_created] => 1504692128 ) [33] => stdClass Object ( [title_en] => Manual Year 2011-12 [title_pb] => Manual Year 2011-12 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/particular-of-orgnisation20170906.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504636200 [isNewEndDate] => 1507228200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504636200 [lnews_end_date] => 1507228200 [date_created] => 1504682029 ) [34] => stdClass Object ( [title_en] => RTI Manuals [title_pb] => RTI Manuals [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/rti20170906.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504636200 [isNewEndDate] => 1507228200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504636200 [lnews_end_date] => 1507228200 [date_created] => 1504681949 ) [35] => stdClass Object ( [title_en] => Form for correction in particulars & issuance of duplicate certificate after correction [title_pb] => Form for correction in particulars & issuance of duplicate certificate after correction [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/DupCorrectionForm-2017-05-09-935.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504549800 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504549800 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1504612728 ) [36] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding Affiliation Date Extended for Session 2018-19 [title_pb] => Press Note Regarding Affiliation Date Extended for Session 2018-19 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/press-note-05092017-2017-05-09-865.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504549800 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504549800 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1504612524 ) [37] => stdClass Object ( [title_en] => Duplicate Certificate Form (for as per office Record) [title_pb] => Duplicate Certificate Form (for as per office Record) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/DuplicateForm-2017-05-09-923.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504549800 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504549800 [lnews_end_date] => 1506277800 [date_created] => 1504599433 ) [38] => stdClass Object ( [title_en] => Annual Subscription of Pankhrian and Primary Sikhia [title_pb] => Annual Subscription of Pankhrian and Primary Sikhia [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/magzine-cell-04-09-2017-2017-04-09-318.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504463400 [isNewEndDate] => 1507055400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504463400 [lnews_end_date] => 1507055400 [date_created] => 1504513736 ) [39] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding Re-Admission of Students in Class 10th and 12th for academic Session 2017-18 [title_pb] => Press Note Regarding Re-Admission of Students in Class 10th and 12th for academic Session 2017-18 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/pressnote01092017-2017-02-09-812.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504204200 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504204200 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1504292143 ) [40] => stdClass Object ( [title_en] => Regarding Entry of Correct Aadhar Card No. While online Registration for Session 2017-18 [title_pb] => Regarding Entry of Correct Aadhar Card No. While online Registration for Session 2017-18 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/public-notice01092017-2017-01-09-908.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504204200 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504204200 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1504287730 ) [41] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding Submission of Open School Admission Fees [title_pb] => Press Note Regarding Submission of Open School Admission Fees [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/PRESS-NOTE-01-09-2017-2017-01-09-869.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504204200 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504204200 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1504251682 ) [42] => stdClass Object ( [title_en] => Health And Physical Education -8 (H) [title_pb] => Health And Physical Education -8 (H) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/HealthAndPhysicalEducation-8H-2017-01-09-239.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504204200 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504204200 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1504240472 ) [43] => stdClass Object ( [title_en] => Public Notice Regarding Date Sheet Matric and Senior Secondary Supplementary Exam (Open School) September-2017 [title_pb] => Public Notice Regarding Date Sheet Matric and Senior Secondary Supplementary Exam (Open School) September-2017 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/publicnotice-2017-01-09-486.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504204200 [isNewEndDate] => 1505673000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504204200 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1504240060 ) [44] => stdClass Object ( [title_en] => Date Sheet Senior Secondary Supplementary Exam (Open School) September-2017 [title_pb] => Date Sheet Senior Secondary Supplementary Exam (Open School) September-2017 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/SEN.SECONDARY-2017-31-08-533.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504117800 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504117800 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1504178169 ) [45] => stdClass Object ( [title_en] => Date Sheet Matric Supplementary Exam (Open School) September-2017 [title_pb] => Date Sheet Matric Supplementary Exam (Open School) September-2017 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/10thdatesheet-2017-31-08-886.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504117800 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504117800 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1504178063 ) [46] => stdClass Object ( [title_en] => 3rd Unit of Student Work Book ' Information Technology' of 12th Class Under NSQF [title_pb] => 3rd Unit of Student Work Book ' Information Technology' of 12th Class Under NSQF [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/12th-Unit-3-Corrections20170831.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504117800 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504117800 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1504174343 ) [47] => stdClass Object ( [title_en] => 2nd Unit of Student Work Book ' Information Technology' of 12th Class Under NSQF [title_pb] => 2nd Unit of Student Work Book ' Information Technology' of 12th Class Under NSQF [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/12th-Corrections20170831.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1504117800 [isNewEndDate] => 1506709800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1504117800 [lnews_end_date] => 1506709800 [date_created] => 1504173980 ) [48] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding Date Extended for Registration/Continuation [title_pb] => Press Note Regarding Date Extended for Registration/Continuation [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/press-note-29-08-2017-2017-29-08-995.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1503945000 [isNewEndDate] => 1506623400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1503945000 [lnews_end_date] => 1506623400 [date_created] => 1503986481 ) [49] => stdClass Object ( [title_en] => Last Five Unit of Student Work Book ' Exciting World of Automobile' of 12th Class Under NSQF [title_pb] => Last Five Unit of Student Work Book ' Exciting World of Automobile' of 12th Class Under NSQF [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/NSQF-12class-2017-29-08-944.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1503945000 [isNewEndDate] => 1506537000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1503945000 [lnews_end_date] => 1506537000 [date_created] => 1503985304 ) [50] => stdClass Object ( [title_en] => Last Four Unit of Student Work Book 'Physical Education and Sports' of 11th class under NSQF [title_pb] => Last Four Unit of Student Work Book 'Physical Education and Sports' of 11th class under NSQF [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Physical-Education-and-Sports.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1503858600 [isNewEndDate] => 1506537000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1503858600 [lnews_end_date] => 1506537000 [date_created] => 1503924698 ) [51] => stdClass Object ( [title_en] => Result of Punjabi Additional Subject Special Exam July 2017 [title_pb] => Result of Punjabi Additional Subject Special Exam July 2017 [url] => http://registration.pseb.ac.in/PunAdd/PunAddResults [is_new] => 1 [isNewDate] => 1503599400 [isNewEndDate] => 1504290600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1503599400 [lnews_end_date] => 1535135400 [date_created] => 1503655870 ) [52] => stdClass Object ( [title_en] => Learn Your English-I [title_pb] => Learn Your English-I [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Learn-Your-English-I-2017-23-08-344.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1503426600 [isNewEndDate] => 1506105000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1503426600 [lnews_end_date] => 1506105000 [date_created] => 1503490688 ) [53] => stdClass Object ( [title_en] => Meri Duniya (Vatavaran Sikhya)-3 (P) [title_pb] => Meri Duniya (Vatavaran Sikhya)-੩ (P) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Meri-Duniya-Vatavaran-Sikhya-3P-2017-23-08-367.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1503426600 [isNewEndDate] => 1506105000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1503426600 [lnews_end_date] => 1506105000 [date_created] => 1503490603 ) [54] => stdClass Object ( [title_en] => Computer Science - 10 (P) [title_pb] => Computer Science - 10 (P) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Computer-Science-10P-2017-23-08-680.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1503426600 [isNewEndDate] => 1506105000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1503426600 [lnews_end_date] => 1506105000 [date_created] => 1503490524 ) [55] => stdClass Object ( [title_en] => Aao Hindi Sikhyen-8 (2nd Language) [title_pb] => Aao Hindi Sikhyen-੮ (2nd Language) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Aao-Hindi-Sikhyen-82nd-Language-2017-23-08-297.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1503426600 [isNewEndDate] => 1506105000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1503426600 [lnews_end_date] => 1506105000 [date_created] => 1503490445 ) [56] => stdClass Object ( [title_en] => Sahit Mala-10 [title_pb] => Sahit Mala-10 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Sahit-Mala-10-2017-23-08-611.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1503426600 [isNewEndDate] => 1506105000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1503426600 [lnews_end_date] => 1506105000 [date_created] => 1503490314 ) [57] => stdClass Object ( [title_en] => Punjabi Pustak-2 (Ist Language) [title_pb] => Punjabi Pustak-2 (Ist Language) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/punjabi-Pustak-2Ist-Language-2017-23-08-749.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1503426600 [isNewEndDate] => 1506105000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1503426600 [lnews_end_date] => 1506105000 [date_created] => 1503490220 ) [58] => stdClass Object ( [title_en] => Awareness About MHRD New Delhi Scheme (Scholarship) [title_pb] => Awareness About MHRD New Delhi Scheme (Scholarship) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/note-2017-23-08-809.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1503426600 [isNewEndDate] => 1506105000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1503426600 [lnews_end_date] => 1506105000 [date_created] => 1503471431 ) [59] => stdClass Object ( [title_en] => Painting Competition on Energy Conservation 2017 for the States of Punjab, Haryana & Chandigarh being organized by BBMB [title_pb] => Painting Competition on Energy Conservation 2017 for the States of Punjab, Haryana & Chandigarh being organized by BBMB [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/BBMB-2017-10-08-395.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1502303400 [isNewEndDate] => 1507487400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1502303400 [lnews_end_date] => 1507487400 [date_created] => 1502363047 ) [60] => stdClass Object ( [title_en] => Budget Mannual Year 2017-2018 [title_pb] => Budget Mannual Year 2017-2018 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/rti-2017-29-07-330.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1501266600 [isNewEndDate] => 1506623400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1501266600 [lnews_end_date] => 1506623400 [date_created] => 1501310751 ) [61] => stdClass Object ( [title_en] => Complete Address of PSEB Adarsh Senior Secondary School [title_pb] => Complete Address of PSEB Adarsh Senior Secondary School [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/update.20170728-2017-28-07-361.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1501180200 [isNewEndDate] => 1506623400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1501180200 [lnews_end_date] => 1506537000 [date_created] => 1501240216 ) [62] => stdClass Object ( [title_en] => Senior Secondary (10+2) Examination Provisional Result March 2017 [title_pb] => Senior Secondary (10+2) Examination Provisional Result March 2017 [url] => http://punjab-12th-result.indiaresults.com/pb/pseb/result-of-12-class-march-2017/query.htm [is_new] => 1 [isNewDate] => 1494700200 [isNewEndDate] => 1498588200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1494700200 [lnews_end_date] => 1514658600 [date_created] => 1494700200 ) [63] => stdClass Object ( [title_en] => Academic year 2016-17 text book media studies for 11th class [title_pb] => Academic year 2016-17 text book media studies for 11th class [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/ContentPrePress9filesmerged-2017-03-03-694.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1488479400 [isNewEndDate] => 1514658600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1488479400 [lnews_end_date] => 1519756200 [date_created] => 1488542032 ) [64] => stdClass Object ( [title_en] => Senior Secondary (10+2) Reappear Open Exam Result August 2016 [title_pb] => Senior Secondary (10+2) Reappear Open Exam Result August 2016 [url] => http://results.indiaresults.com/pb/pseb/class-12-reappear-Compart-additional-sub-exam-result-august-2016/query.htm [is_new] => 1 [isNewDate] => 1474569000 [isNewEndDate] => 1477161000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1474569000 [lnews_end_date] => 1506105000 [date_created] => 1474608574 ) [65] => stdClass Object ( [title_en] => Matriculation Reappear/Compartmental/Additional Subject Exam Result August 2016 [title_pb] => Matriculation Reappear/Compartmental/Additional Subject Exam Result August 2016 [url] => http://results.indiaresults.com/pb/pseb/class-10-reappear-compart-additional-sub-exam-result-august-2016/query.htm [is_new] => 1 [isNewDate] => 1474569000 [isNewEndDate] => 1477161000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1474569000 [lnews_end_date] => 1506105000 [date_created] => 1474608522 ) [66] => stdClass Object ( [title_en] => Bogus Report March-2016/1 [title_pb] => Bogus Report March-2016/1 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/bogus-report-30-03-2016-2016-30-03-756.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1459276200 [isNewEndDate] => 1462386600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1459276200 [lnews_end_date] => 1581013800 [date_created] => 1459312158 ) [67] => stdClass Object ( [title_en] => Bogus Report March-2016 [title_pb] => Bogus Report March-2016 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/bogusreportupdate-2016-02-03-718.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1456857000 [isNewEndDate] => 1457289000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1456857000 [lnews_end_date] => 1581013800 [date_created] => 1456911294 ) )

About Us

The Punjab School Education Board came into existence through a legislative enactment in November 1969 for the development and promotion of school education in the state of Punjab. In 1987, the Vidhan Sabha amended the Board’s Act to grant it autonomy. The scope of Board’s functions is very wide and covers almost every aspect/stage of school education. However, a brief account of functions, structure and activities of the Board is enumerated as below:

 

Dr. Shashi Kanta,
Senior Vice Chairperson

​Mr. J. R. Mehrok,
Secretary

All Rights Reserved at Punjab School Education Board, 1969 - 2017, This Website Belong to Punjab School Education Board, Punjab Total Visitor : Loading...

Last updated on: 22-08-2017

Exclusive Online Partner IndiaResults.com